Stichting Buurtschap Doesburger Eng
 

Privacyreglement voor Stichting Buurtschap Doesburger Eng (SBDE)


1.     Toepasselijkheid

Dit reglement geldt voor de hele organisatie die deel uitmaakt van de Stichting Buurtschap Doesburger Eng te Ede en is gebaseerd op de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Mailadres: secretaris@doesburgerbuurt.nl

 2.     Definities

 • Persoonsgegevens:   alle data ( gegevens) herleidbaar tot een persoon
 • Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens:  data betreffende persoonsgegevens zoals ras, religie, gezondheid, politieke voorkeur, seksuele leven, strafrechtelijk verleden, burgerservicenummer
 • Betrokkene:  degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben
 • Verantwoordelijke:  organisatie die het gebruik van de persoonsgegevens bepaalt
 • Bewerker of verwerker: de persoon of organisatie aan wie de verantwoordelijke de gegevensbewerking uitbesteedt

 3.     Reikwijdte en doelstelling

Het doel van het privacyreglement is het conform de wetgeving inzichtelijk maken van de persoonsgegevens, die de SBDE bewaart en verwerkt. Het dient om met toestemming van de betrokken persoon gerechtvaardigde belangen te behartigen betreffende de uitvoering van de doelen zoals genoemd in de statuten van SBDE.  Er worden geen bijzondere of gevoelige gegevens bewaard.

 4.     Doel van de gegevensverwerking

 • Het voeren van een donateursadministratie inclusief de financiële administratie
 • Het opzetten en onderhouden van een contactlijst van donateurs en geïnteresseerden
 • Het onderhouden van contacten met donateurs en geïnteresseerden om hen uit te nodigen voor bijeenkomsten en activiteiten en hen te informeren over activiteiten van de Stichting en om wijzigingen aan hen door te geven.
 • Het aan donateurs en geïnteresseerden bieden van mogelijkheden om vragen te stellen en reacties te geven via email, social media (zoals Facebook) en de website van de Stichting.

 5.     Doelbinding

Het doel van het verzamelen van gegevens is het doen functioneren van de SBDE als Stichting in de Doesburger Eng, als aanspreekpunt voor organisaties en als spreekbuis voor de inwoners van de Doesburger Eng en andere belanghebbenden en het realiseren van verbindende activiteiten conform de doelstellingen in de vastgelegde statuten. Gegevens van kinderen onder de 16 jaar worden alleen met uitdrukkelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers ( ouders of voogd) verwerkt. De SBDE kan niet controleren of een websitebezoeker jonger is dan 16 jaar. De wettelijk vertegenwoordiger van het kind onder de 16 jaar is verantwoordelijk voor het toezicht op aanmelding van gegevens en kan conform artikel 10 deze gegevens laten aanpassen of verwijderen.

 6.     Soorten persoonsgegevens en bewaartermijnen

De secretaris van de Stichting is hier voor verantwoordelijk

Soorten

Doel

Bewaartermijn

 

 

 

Vrienden   van stichting

Informatie   voor

vriendenregistratie   Informeren over activiteiten

tot   opzegging

Belangstellenden

Informeren over   activiteiten

tot afmelding

Vrijwilligers

Oproepen   voor vrijwilligersactiviteiten en informeren hierover

tot   afmelding

 

 

 

 7.     Persoonsgegevens, die worden verwerkt:

 • Voor-en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Geboortedatum

 8.     Beveiliging en geheimhouding

 • De gegevens worden opgeslagen op de computers van de secretaris en de penningmeester van de Stichting en op passende wijze beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.
 • Een ieder, die betrokken is bij de verwerking van de persoonsgegevens is verplicht tot geheimhouding van deze gegevens en zal deze gegevens slechts verwerken voor zover dat nodig is voor de uitoefening van de taak.

 9.     Sociale media

De SBDE maakt gebruik van de volgende sociale media

 10. Rechten betrokkenen

 • Betrokkenen hebben recht op informatie over hun opgeslagen gegevens.
 • Betrokkenen hebben recht op juistheid en kunnen hun gegevens geheel of deels laten wijziging na een schriftelijk- of mailverzoek hiertoe.
 • Betrokken kunnen hun gegevens geheel of deels laten verwijderen na een schriftelijk verzoek hiertoe per mail of per post.
 • Betrokkenen kunnen hun gegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen door een mail te sturen aan de secretaris van SBDE. Deze zal hier zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand zorg voor dragen en stuurt ter bevestiging hiervan een mail naar de betrokkene.

 11. Transparantie

Het privacyreglement is in te zien op de website van de SBDE en wordt op verzoek gemaild

 12. Meldplicht datalekken

Een datalek wordt bij ontdekking zo spoedig mogelijk gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 13. Klachten

Klachten over het gebruik van de datagegevens kunt u schriftelijk melden bij de secretaris van SBDE. Het adres staat vermeld in artikel 1.

 14. Onvoorziene situatie

In geval van onvoorziene situaties beslist het bestuur van de SBDE.

 15. Wijzigingen reglement

Een wijziging van het reglement wordt middels stemming door de aanwezige bestuursleden van de SBDE op de bestuursvergadering vastgesteld.

 16. Verwerkingsregister

Daar de SBDE de gegevens in eigen beheer heeft en de persoonsgegevens niet deelt, is dit niet van toepassing

 17. Slotbepaling

Dit reglement wordt aangehaald als het privacyreglement van de Stichting Buurtschap Doesburger Eng (SBDE) en treedt in werking op 25 februari 2020.